Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop

Ondernemingsgegevens


Trek in Taal - Sterk in Uitspraak

Praktijk Logopedie

Nieuwendijk 94, 3582 Koersel

trekintaal@gmail.com
+32(0)468126485

BE 0826 551 351


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Trek in Taal - Sterk in Uitspraak, een onderneming met maatschappelijke zetel te Nieuwendijk 94, 3582 Koersel, gekend met ondernemingsnummer 0826 551 351, (hierna 'Trek in Taal') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden (hierna genoemd "Voorwaarden") zijn, zonder enige beperking of voorbehoud, van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker (ongeacht of het gaat om een natuurlijk persoon of rechtspersoon, consument of professional), die een product koopt van deze e-commerce website, die terug te vinden is op de webshop van de website "trek in taal", hierna genoemd de "klant".

De webshop van de website "trek in taal", hierna genoemd de "WEBSITE"

Bij het plaatsen van een bestelling via de WEBSITE erkent de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere verkoop - of koopvoorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Trek in Taal aanvaard zijn.

De voorwaarden die op het ogenblik van de aankoop gepubliceerd zijn op de website van Trek in Taal, zijn van toepassing op de overeenkomst.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen op de WEBSITE zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en inclusief alle taksen en/of belastingen die van toepassing zijn in België op de dag van de bestelling.

Trek in taal behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op de website wordt vermeld op de dag van de bestelling de enige prijs is die van toepassing is voor de klant.De prijzen op de WEBSITE zijn exclusief transport - en verpakkingskosten. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld, op de WEBSITE.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Op verzoek van de klant ontvangt hij een papieren factuur.

Elke betalingsachterstand geeft, na ingebrekestelling, aanleiding tot verwijlintresten tegen het wettelijke percentage. De klant is ook een forfaitair schadebeding van 10% van het onbetaalde bedrag verschuldigd, met een maximum van 1.500,00 €

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Trek in Taal niet. Trek in Taal is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Trek in Taal is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via het mailadres trekintaal@gmail.com.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Trek in Taal. Trek in Taal kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

De bestelling gebeurt in verschillende stappen die hieronder uitvoeriger worden beschreven :

 • een product wordt toegevoegd in de winkelwagen
 • alle gevraagde gegevens vermelden op de "facturatiegegevens"
 • het "overzicht van de bestelbon" overlopen en, indien van toepassing, de promotiecode invullen.
 • De bestelling valideren door op de knop "doorgaan" te klikken
 • Maak een keuze inzake de verzending gegevens
 • Ofwel "standaard post"
 • Ofwel verzending via een koerierdienst
 • Ofwel "afhalen in de winkel"
 • De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
 • via bankkaart
 • via overschrijving op rekeningnummer BE91 9792 2650 2176
 • via de betaalterminal van 'Praktijk logopedie' (Nieuwendijk 94, 3582 Koersel).
 • De bestelling controleren en bevestigen, waarbij men akkoord moet gaan met de "Algemene Voorwaarden" en waar men, al dan niet, de keuze kan maken om eventuele nieuwsbrieven en/of speciale aanbiedingen wil ontvangen
 • Trek in Taal is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

  Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

  Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België.

  De levering gebeurt door :

  • Ofwel via "standaard post"
  • Ofwel verzending via een koerierdienst
  • Ofwel "afhalen in de winkel" : De levering gebeurt, enkel op afspraak (zie contactgegevens op de website) op het adres vermeld op de bestelbon en binnen de gewone werkuren.

  Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Trek in Taal.

  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de producten fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door 'Trek in taal' was geboden.

  Indien het product werd beschadigd tijdens het transport, dient de klant zijn klacht per aangetekende schrijven te richten tot 'Trek in Taal', binnen 3 dagen volgend op de levering.

  Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling van de prijs (en eventuele intresten) door de Klant, de exclusieve eigendom van Trek in Taal.

  De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Trek in Taal te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

  De risico-overdracht aan de klant vindt plaats op het ogenblik van de verzending van de producten door 'Trek in Taal'. 

  Artikel 7: Herroepingsrecht

  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Trek in Taal.

  Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

  De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag

  a) voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

  b) voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.";

  c) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.";

  d) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode : "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.".

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Trek in Taal, Nieuwendijk 94, 3582 Koersel

  trekintaal@gmail.com, +32(0)468126485 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

  Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Trek in Taal heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Trek in Taal, Nieuwendijk 94, 3582 Koersel. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

  De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

  De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Trek in Taal zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

  Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

  Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Trek in Taal alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat [Trek in Taal op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Trek in Taal wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

  Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Trek in Taal geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

  Trek in Taal betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

  Artikel 8: Garantie

  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.


  Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Trek in Taal , op de maatschappelijke zetel.


  Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Trek in Taal zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

  De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


  Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop,

desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van Trek in Taal is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0)468126485, via e-mail op trekintaal@gmail.com of per post op het volgende adres Nieuwendijk 94, 3582 Koersel. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Trek in Taal beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 1.500,00 €.


Onverminderd het voorgaande behoudt Trek in Taal zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Trek in Taal respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • de uitvoering van de afgesloten overeenkomst/koop
 • het verwerken van de bestelling
 • het versturen van nieuwsbrieven

Trek in Taal houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens van de klant, niet verstrekken aan derden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Trek in Taal, Nieuwendijk 94, 3582 Koersel, trekintaal@gmail.com gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Trek in Taal, Nieuwendijk 94, 3582 Koersel, trekintaal@gmail.com.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Nieuwendijk 94, 3582 Koersel, trekintaal@gmail.com of op het telefoonnummer +32(0)468126485.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Er wordt geen gebruik gemaakt van 'cookies', bij het raadplegen van de website.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.Het nalaten op gelijk welk moment door Trek in Taal om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Trek in Taal. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Trek in Taal heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).